ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bouwboulevard. U kunt deze voorwaarden ook in PDF downloaden.

Zie ook:
- Voorwaarden deelname
- Privacy beleid

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname tussen Stichting Agrodome en de deelnemer met betrekking tot deelname aan één (of meerdere) online producten van Stichting Agrodome. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Stichting Agrodome. De toepasselijkheid van eventuele door de deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.Stichting Agrodome, als (mede-)organisator van de online vakbeurs op internet, alsmede eventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee de online vakbeurs op internet wordt geëxploiteerd.

3. Deelnemer: de rechtspersoon die met Stichting Agrodome de overeenkomst van deelname sluit.

4. Website: de portal waar de online vakbeurs plaatsvindt, zoals door Stichting Agrodome geëxploiteerd.

5. Offerte: het door Stichting Agrodome op de website aangeboden pakket van deelname of een schriftelijk opgestelde voorstel voor deelname aan de online vakbeurs. Stichting Agrodome is gerechtigd, zolang met de exposant nog geen overeenkomst van deelname tot stand is gekomen, de offerte te allen tijde in te trekken.

6. Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen Stichting Agrodome en de deelnemer die ontstaat na aanmelding en goedkeuring door Stichting Agrodome van de deelname of door ondertekening van de offerte door de deelnemer.

7. Deelnamepakket: het totale pakket aan sponsor/promotiemogelijkheden rondom de online vakbeurs zoals opgenomen in de overeenkomst van deelname.

8. Deelnamekosten: alle door de deelnemer aan Stichting Agrodome verschuldigde kosten in verband met zijn deelname aan de online vakbeurs.

9. Deelnamebevestiging: de door Stichting Agrodome opgestelde schriftelijke bevestiging, die Stichting Agrodome verzendt ter bevestiging van de ontvangst van de door de deelnemer

ondertekende offerte.

10. Online Vakbeurs: de beurs of het evenement op internet ter zake waarvan de vereenkomst van deelname is gesloten.

Artikel 2 De overeenkomst van deelname

1. De overeenkomst van deelname houdt in dat de deelnemer, tegen betaling van de deelnamekosten, gedurende een periode van 12 maanden, advertenties en andere vermeldingen of verwijzingen mag plaatsen op de website overeenkomstig het bepaalde in het deelnamepakket.

2. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst van deelname.

3. Door de deelnemer op de offerte aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze algemene voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst van deelname, indien schriftelijk door

Stichting Agrodome bevestigd.

4. De deelnemer verklaart alle consequenties van de deelname aan de online vakbeurs te zullen aanvaarden die voortvloeien uit de ondertekening van de offerte.

Artikel 3 Betaling en prijs

1. Betaling van de deelnamekosten dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven.

2. Stichting Agrodome heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen.

3. De deelnemer is aansprakelijk voor alle aan Stichting Agrodome verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst van deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de deelnemer zelf of door derden, handelend in zijn naam.

4. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven blijft de deelnemer jegens Stichting Agrodome hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met deze overeenkomst.

5. Bij niet tijdige betaling van enig aan Stichting Agrodome verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de deelnemer, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

6. Indien de deelnemer de deelnamekosten of enig ander aan Stichting Agrodome verschuldigd bedrag niet (geheel) binnen het gestelde termijn heeft voldaan, is Stichting Agrodome gerechtigd de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de deelnemer gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan Stichting Agrodome verschuldigde kosten

integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook ter zake de beëindiging van de

overeenkomst van deelname.

7. Stichting Agrodome kan haar prijzen jaarlijks per 1 januari van enig jaar in ieder geval aanpassen overeenkomstig de CBS Consumentenprijsindex.

8. Daarnaast is Stichting Agrodome gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving of per e-mailbericht aan de deelnemer aan te passen. Indien de deelnemer niet akkoord wenst te gaan met een door Stichting Agrodome

kenbaar gemaakte aanzienlijke aanpassing van prijzen en tarieven, die de normale prijsstijgingen als bedoeld in lid 7 van dit artikel aanmerkelijk overschrijden, is de

deelnemer gerechtigd binnen dertig werkdagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de overeenkomst onder vermelding van de relevante gegevens schriftelijk per aangetekende post op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- en/of

tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 4 Indeling

1. Inschrijvingen worden, eventueel per productgroep,behandeld in volgorde van binnenkomst.

2. Inschrijvingen worden op grond van gekozen deelnamepakket op alfabetische orde, zijnde op grond van de handelsnaam van de deelnemer, geplaatst in de productgroep op de website.

3. De deelnemer heeft gedurende een periode van 12 maanden het recht om advertenties, vermeldingen of verwijzingen te plaatsen op de daarvoor bestemde ruimten op de website zoals opgenomen in de overeenkomst van deelname.

4. Stichting Agrodome is te allen tijde gerechtigd de indeling van de online vakbeurs te wijzigen of productgroepen te wijzigen of te hergroeperen.

5. In geen geval kan de deelnemer jegens Stichting Agrodome aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals

omschreven in lid 4 van dit artikel.

Artikel 5 Intellectuele Eigendomsrechten en advertentiemateriaal

1. De deelnemer verleent Stichting Agrodome het recht de (merk)naam, logo(‘s) en advertentiemateriaal van de deelnemer te gebruiken, echter uitsluitend voor de doeleinden zoals opgenomen in het deelnamepakket.

2. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde, is Stichting Agrodome verplicht op eerste verzoek van de deelnemer het gebruik van het betreffende (merk)naam, logo(‘s) en/of advertentiemateriaal te staken.

3. Stichting Agrodome onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen deelnemers, dan wel tussen derden en deelnemers. kan Stichting Agrodome niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken door Stichting Agrodome op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van ter beschikking gestelde (merk)naam, logo’s en/of advertentiemateriaal

van de deelnemer of het gebruik van deelnemer van (merk)naam, logo’s en/of advertentiemateriaal door de deelnemer op de website. Derhalve vrijwaart de deelnemer

Stichting Agrodome voor aanspraken van derden als gevolg van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van andere derden dan wel derden door (1) gebruik van (merk)naam, logo’s en/of advertentiemateriaal door de deelnemer op de website en door (2) gebruik van (merk) naam, logo’s en/of advertentiemateriaal van de deelnemer door op Stichting Agrodome grond van de voorwaarden zoals opgenomen in het deelnamepakket.

4. Stichting Agrodome heeft het recht zonder opgaaf van redenen advertentiemateriaal te weigeren of op welk moment na plaatsing dan ook te verwijderen van de website, zoals advertentiemateriaal voor producten die bij of krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden, advertentiemateriaal voor producten waarvan de verkoop rechten van derden schendt, advertentiemateriaal voor ieder ander product dat, naar het uitsluitend oordeel

van Stichting Agrodome niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website van Stichting Agrodome en/of de reputatie van (de website) van Stichting Agrodome kan schaden en advertentiemateriaal waarvan de inhoud naar het uitsluitend oordeel van Stichting Agrodome inbreuk maakt op rechten van derden (zoals rechten van intellectuele eigendom) of anderszins als onrechtmatig jegens derden te gelden en/of de deelnemer niet voldoet aan de

verplichtingen zoals opgenomen in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

5. Stichting Agrodome heeft het recht advertentiemateriaal van de website te verwijderen indien deelnemers of derden misbruik maken van de websites, er sprake is van andere

onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

6. In geen geval kan de deelnemer jegens Stichting Agrodome aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals

omschreven in lid 4 en/of 5 van dit artikel.

Artikel 6 Verplichtingen deelnemer

1. De deelnemer garandeert dat de door hem bij registratie of ter zake van een aangeboden product verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant:

- juist, volledig en accuraat is;

- geen gestolen goederen betreft;

- geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht van een derde;

- niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling; geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft; geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;

- geen computervirussen, trojans, worms, tijdbommen, cancelbots of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem,

computerprogramma’s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;

- geen directe of indirecte links bevat naar of beschrijvingen bevat van producten/diensten (1) die verboden zijn op websites van Stichting Agrodome onder de overeenkomst van deelname; (2) waarheen de deelnemer geen recht heeft te linken.

2. De deelnemer staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met de website die de normale werking van de website kan verstoren, noch gegevens naar de website verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van de website onevenredig zwaar belasten.

3. De deelnemer is gehouden een aangeboden product naar waarheid te presenteren. De deelnemer kan daartoe het aangeboden product omschrijven en/of gebruik maken

van de door Stichting Agrodome geboden mogelijkheid foto’s en films toe te voegen. Deelnemer is verplicht eventueel aanwijzingen van Stichting Agrodome in dit opzicht op te volgen.

4. De deelnemer dient een aan te bieden product aan te bieden in de bij het desbetreffende product passende productgroep.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. De deelnemer staat jegens Stichting Agrodome in voor,en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

2. Indien de deelnemer enige bepaling uit deze algemene voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Stichting Agrodome

gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot het ontzeggen van de toegang tot de website, een en ander onverminderd de verplichting van de deelnemer tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde

kosten.

3. De deelnemer is jegens Stichting Agrodome aansprakelijk voor alle schade die Stichting Agrodome als gevolg van of samenhangende met de (uitvoering van de) overeenkomst

van deelname, direct of indirect, leidt, ongeacht of deze het gevolg is van een doen of nalaten door de deelnemer of van door deze ingeschakelde derden. De deelnemer zal Stichting Agrodome vrijwaren ter zake van alle (rechts) vorderingen van derden, daaronder, die voortvloeien uit of verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst van deelname.

4. Stichting Agrodome is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

5. Stichting Agrodome is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste

overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van Stichting Agrodome in de uitvoering van de overeenkomst van deelname.

6. Stichting Agrodome is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot de website, of

als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van Stichting Agrodome in de uitvoering van de overeenkomst van deelname.

7. Stichting Agrodome stelt de website slechts ter beschikking aan deelnemers en in de advertenties geïnteresseerde derden. Stichting Agrodome is op generlei wijze betrokken bij

de transacties tussen de deelnemer en derden. De website fungeert als passieve on-line doorgever van informatie. Stichting Agrodome is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden producten, de getrouwheid of nauwkeurigheid van het advertentiemateriaal, de bevoegdheid van de deelnemer om de aangeboden producten daadwerkelijk te kunnen aanbieden, noch de bevoegdheid van een vrager/zoeker om de aangeboden producten daadwerkelijk te kunnen aanschaffen.

Artikel 8 Duur van de overeenkomst, annulering en opzegging

1. De overeenkomst van deelname wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. De overeenkomst wordt behoudens opzegging automatisch verlengd voor een bepaalde tijd van 1 jaar. Opzegging kan uitsluitend geschieden minimaal 1 maand voor einde van de

overeenkomst van deelname per aangetekende brief.

2. De overeenkomst van deelname kan tussentijds door de deelnemer worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tenzij artikel 8.3 van toepassing is.

3. Tussentijdse beëindiging is mogelijk door ieder der partijen in geval de wederpartij failleert, surseance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt.

4. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst van deelname geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9 Wijzigingen en geschillen

1. Stichting Agrodome behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de deelnemer schriftelijk mededeling worden gedaan.

2. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Stichting Agrodome.

3. Alle geschillen die ontstaan tussen Stichting Agrodome en de deelnemer naar aanleiding van de overeenkomst van deelname of deze algemene voorwaarden zullen worden

beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Voorwaarden garantiepakket

Stichting Agrodome, Generaal Foulkesweg 42A - Ruimte 2.09, 6703 BT Wageningen

info@agrodome.nl / www.agrodome.nl

KVK 09217107

Algemene voorwaarden bouwboulevard / versie 1.1 (november 2012) Adreswijziging 01-12-2018